Aprann kreye sit wèb ak Django, fasil epi byen rapid... Learn more.

Learn the SQL language

SQL ki siyifi nan lang anglè (Structured Query Language), epi nan lang pa nou Langaj Reket Striktire se yon langaj enfomatik ki ba w posiblite pou w enteraji ak baz done relasyonèl. Nan kou sa w pral aprann sa ki rele SQL la, w ap manipile l pou w kapab kreye pwop baz done w, paske se langaj pou baz done li ye.

Tags : Programming
Course Reading Duration : 1 hours 11 min
Session lasts : 60 days
Views : 885
Available in : Haitian Creole
Level : Medium
Fee: 4500.02,800.00 HTG
Pay & Enroll

Enroll Sessions
About the course

Haitian Creole

SQL ki siyifi nan lang anglè (Structured Query Language), epi nan lang pa nou Langaj Reket Striktire se yon langaj enfomatik ki ba w posiblite pou w enteraji ak baz done relasyonèl. Nan kou sa w pral aprann sa ki rele SQL la, w ap manipile l pou w kapab kreye pwop baz done w, paske se langaj pou baz done li ye.

What you will learn

Kou sa fèt pou nenpòt moun ki anvizaje travay ak baz done. Moun ki konte travay antanke administratè sistèm ak devlopè aplikasyon yo.

W ap kapab konprann konsèp baz yo tankou SELECT, INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM, elatriye... Chak kòmann SQL yo, gen ekzanp klè ki akonpaye yo pou w konprann

Gen fonksyon nan SQL ou pral aprann tou tankou AVG(), COUNT() ak MAX(). Akote sa, tès ak kwiz pral teste konesans ou.

Skills you will acquire
  • Kreye ak manipile baz done
  • Sèvi ak rekèt pou w founi done
  • Fè bon chwa lè w ap defini strikti yon baz done
  • Aplike metòd ki pi apwopriye pou li done w yo.
Course requirements

Kou sa se pou moun ki fèk ap debite nan SQL. Pa gen okenn ekzijans sou eksperyans sou baz done ou dwe genyen avan.

Part #1 - Premye Enteraksyon Nan Baz Done
1.- Entwodiksyon nan SQL 3 min 15 sec
2.- Enstale MySQL 8 min 50 sec
3.- Kreye yon baz done ak tout tab 12 min 15 sec
4.- Ensere done 5 min 10 sec
5.- Seleksyone done 4 min 58 sec
6.- Aplike sentaks WHERE 11 min 30 sec
7.- Fonksyon agregasyon 3 min 20 sec
8.- Modifye ak efase done 8 min 20 sec
PW #1.- 10 Depatman 2 min 13 sec
PW #2.- Koleksyon Veyikil 5 min 20 sec
QUIZ: #A51900D8E7 3 min
Part #2 - Apwofondi Nan Baz Done
9.- Operatè AND, OR ak NOT
10.- Plis operatè SQL
11.- Chanjman nan tab
12.- Kle primè
13.- kle etranje
14.- Opsyon nan relasyon tab
15.- Inyon tab
16.- Jwenti
PW #3.- Kontinan - Peyi
PW #4.- Mache pwodwi anliy
QUIZ: #266F3D4E8D 3 min

Certification


Lub Lorry Lamysere
Author, Instructor

Software Developer | Entrepreneur