Ou vle aprann kreye aplikasyon pou iOS ak Android 💻📲 ? Enskri nan kou anliy sa.... Learn more.

Prikal Documentation

Tout sa w dwe konnen sou PRIKAL.

 1. Kreye yon Prikal

  Li enpòtan pou w byen fè yon Prikal, pou sistèm nan pa fè vye kalkil pou ou. Ale nan Kalkilatè yo, klike sou kreye youn.

  Kote ki di tag la, se pou defini ki sèvis w ap ofri a, si se fotografi, si se devlopman wèb, elatriye… Si sa ou ap ofri a pa nan lis la, ou ka klike sou ti bouton plis la, pou w ajoute yon nouvo. Lè w fin chwazi yon tag, ou ka kòmanse ajoute sèvis ou ofri yo. Klike sou ajoute yon sèvis.

  • Ou gen pou w ajoute non sèvis la
  • Ajoute yon deskripsyon. Sa ka itil tou si w vle oryante kliyan an byen nan fè chwa li gen pou l fè yo.
  • Nan pati atribi a, chak opsyon gen yon objektif espesifik. Wòl sèvis la, defini ki sa l gen pou l jwe nan kalkil sistèm nan pral fè a:
   • Sòm vle di ke kalkil sèvis sa, se sèlman pou l ajoute tankou adisyon sou sèvis la.
   • Redwi vle di ke sèvis sa, chak fwa li chwazi, pri l vo a, se redwi sistèm nan ap redwi l sou li. Sa ka itil tankou si w vle fe rediksyon pou kliyan si l chwazi yon sèvis ke w defini.
   • Faktè vle di, ke sèvis sa la sèlman pou l faktorize ak lòt sèvis. Lè w mete yon sèvis ki gen wòl faktè sèlman, li pa gen okenn efè sou kalkil ki ap fèt la. Li sèlman pral faktorize ak lòt sèvis. Men yon ekzanp:

    Si mwen ap fè foto pou yon moun, mwen vle defini pri foto koulè ak nwa/blan yo pa rapo ak ki gwosè moun nan chazi pou m devlope foto a. Mwen ap defini gwosè yo avan : 4x4, 11x8. Aprè mwen ap defini yon lòt sèvis ki di ki foto li vle: Koulè pou 2 dola si se 4x4, 3 dola si se 11x8 oubyen Nwa/Blan 2 dola 50 si se 4x4 oubyen 3 dola 50 si se 11x8. Sèvis gwosè sa a ke kliyan gen pou l chwazi a, li ap sèlman itize tankou faktè pou ki kalite foto kliyan vle fè a.

   • Faktè Sòm, se toujou faktè tou, men sèvis sa li ap joute ak adisyone nan total la, depi avan l faktorizè.
   Toujou fè diferans sa - Konnen kilè sèvis ou a ap sèlman itilize tankou faktè, san l pa gen okenn efè adisyone sou total la, ak lè l dwe faktè sòm pou l ka ni faktorize ni adisyone tou.

  • Ki tip chwa sèvis sa ap ye, èske kliyan ap ka chwazi plizyè opsyon (Chwa miltip), oubyen se yon sèl opsyon (Chwa youn), oubyen èske se kliyan ki ap jis tape sa li vle a (Tèks).
  • Nan pati sa yo, gen chan ki disponib an fonksyon de kisa w te chwazi nan wòl sèvis la. Si w chwazi redwi pou wòl sèvis la. Wap gen chan sa yo Redwi kisa: èske rediksyon sa ap fèt sou yon sèvis espesyal oubyen sou total tout sèvis yo. Siw chwazi yon sèvis, ou gen pou w chwazi ki sèvis li ye.
  • Inite se kote wap chwazi ki inite sèvis sa ap ye. Konnen ke gen de wòl ou bay yon sèvis, li pa ka gen lòt wòl ke sa sistèm nan tou defini pou li. Tankou wòl Rediksyon ka gen 2 inite sèlman: pousantaj oubyen monnen. Wòl Sòm pa ka gen inite pousantaj. Wòl Faktè ak Faktè Sòm pa ka gen inite pousantaj oubyen monnen. Nan inite a, si w chwazi youn ki pa pousantaj oubyen monnen, ou gen pou w di ki pri inite sa.
  • Pri Inite a, se yon kote pou w di pri inite ou te chwazi a, si inite a pat pousantaj oubyen monnen. Ou ka bay pri a jan w vle: an antye, oubyen desimal, oubyen entèval tankou 2-3. Bay entèval ka enpòtan lè w pa gen pri fiks pou yon sèvis. Li toujou prezante konsa: pri inisyal-pri final, tankou: 4-5
  • Nan pati paramèt la, ou gen pou w di èske sèvis sa ap faktorize ak yon lòt sèvis. Si w tcheke li, ou gen pou w chwazi ak ki sevis li ap faktorize yo.
  • Si w te di sèvis sa ap faktorize, yon lis sèvis ap parèt. Konnen ke sèvis ki ap parèt la yo, se sèvis ke w te di ke se Faktè oubyen Faktè Sòm yo te.
  • Presize si sèvis sa ap obligatwa, se fason pou w di èske kliyan dwe fè chwa de sèvis sa, lè l ap ap chwazi.

  Lè w fin byen defini tout paramèt sa yo, klike sou anrejistre pou w anrejistre sèvis sa a. Imedyatman ou fin fè sa, w ap wè sevis la ajoute, epi li baw plas pou w ajoute nouvo opsyon pou sèvis la.

  Gade byen w ap wè gen 4 opsyon ki parèt bò kote non sèvis la - premye a pèmèt ou efase sèvis la, 2yèm nan pèmèt ou modifye sèvis la, 3yèm nan se yon fason pou w kache opsyon yo si tout fwa ou gen lis opsyon ki vrèman long, e w bezwen espas pou w travay. Dènye bouton an la pou w dezaktive yon sèvis, konnen ke si w dezaktive sèvis la, li toujou rete nan Prikal la men li pap parèt pou kliyan wè.


 2. Pou w ajoute yon opsyon, klike sou ajoute yon nouvo opsyon.
  • Non opsyon an se kote pou w defini sa ki ap parèt pou kliyan wè a.
  • Valè a se kantite ou pral defini pou opsyon sa, li ka monnen si w te chwazi monnen kòm inite nan sèvis la. Konnen ke ou ka toujou mete entèval la tou.
  • Dire opsyon sa ka pran, ou ka defini jou, lè, minit pou opsyon yo. (Opsyon sa disponib nan plan Marasa ak Grandou)

  Jan sevis yo plase a, ak jan opsyon yo plase a, se konsa yap paret pou kliyan. Ou ka chanje pozisyon yo byen fasil si tou fwa w gentan anrejistre yo. Gen yon bouton konsa ki bo kote chak non sevis, ak chak non opsyon. Jis klike epi drage yo pou w chanje yo plas.

  Lè w fin byen defini Prikal ou a, ou ka remake ke li defini nan lang ou ap tape a. Li posib pou w mete l nan plizyè lang. Pou kounya nou ofri 3 lang (Kreyòl, Fransè, Anglè). Sa ap pemèt ke yon kliyan ka benefisye sèvis ou nan 3 kalite lang.

 3. Paramèt Prikal

  Pati sa enpòtan pou Prikal ou a, gen opsyon ki ladan si w pa konfigire yo, sistèm nan pap pèmèt Prikal ou a piblik pou kliyan wè l. Se la pouw defini kisa kliyan ka fè ak Prikal ou a, ki enfomasyon li dwe konnen, nan ki monnen kotasyon an dwe fet: si se an goud, si se an dola. An n fè yon kout je nan chak opsyon sa yo pou n wè.

  • Non biznis lan, kontak telefòn, imel, ak adrès, defini ki enfòmasyon ki dwe ofisyèlman parèt nan Prikal ou yo, se yo kap nan tèt tout kotasyon yo ke kliyan jenere.
  • Wè pri yo pandan kliyan ap chwazi ki sèvis li vle, defini èske w vle kliyan wè pri a ki ap grenpe otomatikman pandan li ap chwazi chak opsyon w mete yo. Si ou dezaktive opsyon sa, kliyan ap sèlman jwenn pri a, lè l fin jenere kotasyon an (Opsyon sa disponib pou plan Marasa ka Grandou)
  • Èske w vle rediksyon yo fèt otomatikman padan kliyan ap chwazi opsyon yo. Si w dezaktive opsyon wè pri a otomatikman an, chwa sa a ap dezaktive tou. Èske w vle kliyan, ka telechaje kotasyon an, an PDF
  • Èske w vle ke kliyan kapab jenere kotasyon an Goud, sa se pou moun kap viv Ayiti sèlman opsyon sa disponib
  • Enfòmasyon itil, se kote ou ka bay enfòmasyon ki enpòtan ke kliyan dwe konnen ki an rapò ak sèvis w ap ofri a. Pati sa ap parèt anba kotasyon ke kliyan yo jenere a. Li vrèman enpòtan pou w mete kèk enfòmasyon enpòtan ke kliyan dwe konnen, tankou: Chè kliyan, nou pa ofri rad pou fè foto, tout fwa si w pap mache ak rad paw pou nou fè foto yo pou ou, w ap jwenn kèk rad achte nan boutik sa www.boutikmwen.com
 4. Tradiksyon Prikal

  Lè w mete tradiksyon pou Prikal la, kliyan ki konprann youn nan 3 lang sa yo, ka benefisye de sèvis ou. Pou w fè sa, klike sou bouton ki anlè nèt la. Lis lang yo ap parèt, w ap wè kote pou w tape non sèvis yo ak non chak opsyon yo nan lang ki seleksyone a. Gade byen nan lis lang yo, sa ki an gra, se li seleksyone pou w pa twonpe nan lang. Si tout fwa ou pa defini tradiksyon pou yon tèks, sistèm nan ap pran tèks ki te la avan, sa vle di, tèks ou te tape lè w tap defini sèvis la oubyen opsyon an.

  Lè w fin fè sa, rasire w ke w anrejistre chak pati. Aprè ou ka teste tradiksyon an, jis klike sou yon kout je epi aprè, chanje lang sit la.

 5. Pibliye Prikal ou a

  Ou fin defini tout sèvis pou Prikal ou a? Se lè pou w mete piblik pou tout kliyan ka wè l. Pou w mete li piblik, ou ap sèlman klike sou bouton sa ki vle di Mete piblik. Konnen ke se sèlman lè se ou k ap vizite Prikal ou a, nan mòd Fè kout je, pri yo ap tou parèt. Ou ka teste Prekal ou a nan jan kliyan yo ap wè l la, lè w klikle sou Kout je kliyan, ou ka eseye chwazi pou w wè jan sa ye.

 6. Modifye Prikal ou a

  Depi w fin pibliye Prikal ou a, depi w al tante modifye li, gen yon mesaj ki ap di w ke Prikal ou a piblik, sistèm nan ap oblije pa ka efase sa w te mete avan yo. Sa vle di kisa? Sa vle di ke Prikal ou te jenere a, te gentan piblik, ka gen kliyan ki te gentan wè l, oubyen ki te gentan jenere kotasyon avèk li, donk pou evite ke kliyan ap chache sèvis ki te la avan, ke ou petèt pral modifye oubyen efase; nou pito kenbe tras sa w te fè avan yo, epi nou pèmèt ou modifye Prikal ou a san pwoblèm. Ou ka wè istorik tout jan Prikal ou a te ye depi premye fwa ou te kreye l la, e w ka retounen sou yon ansyen vèsyon.

  Kliyan, bò kote pa l, lè li ap vizite Prikal ou a, si l te deja gen lyen yon Prikal ki se youn nan ansyen vèsyon Prikal ou yo, kou l al sou li, li ap wè yon alèt ki di Prikal sa pa aktif ankò, li pap ka jenere Kotasyon ak li, epi sistèm an ap envite l wè sak aktif la, ki se jan w vin fè Prikal ou a.

  Konnen ke si yon kliyan te gentan jenere kotasyon ak yon Prikal ke w te fè depi avan ki pa aktif ankò, lè kliyan vin kote w ak kotasyon sa a, ou ka wè ak ki Prikal li te fèt, paske chak Kotasyon relye ak yon Prikal gras ak yon ID. Wap jis ale nan istorik tout prikal ou yo, epi w ap wè ak ki Prikal li te fèt. Lè sa a, ou va deside si w ap konsidere sa, oubyen non. Chak kotasyon ki jenere sou sistèm nan gen yon kantite jou li valid, li ka 7 jou, 14 jou, oubyen yon mwa, sa depan de kisa w te chwazi lè w tap fè paramèt Prikal ou a.

 7. Istorik Prikal

  Lè w ale nan Prikal ou a, w ap wè sou bò dwat, gen yon lis de tout sa w fè ak Prikal ou a, valè fwa li modifye, epi li ap montre w tou ki modifikasyon ki aktive. Chak vèsyon ke Prikal sa pase, li ap di w konbyen kotasyon ki te jenere ak vèsyon sa, ou ka wè kotasyon sa yo lè w klike sou tèks ki di konbyen kotasyon ki genyen nan vèsyon an. Ou ka klike Kout je pou w wè vèsyon an.

 8. Jere Kotasyon Yo Antanke Kliyan

  Tout kotasyon ki jenere pou kliyan al chita nan pwofil ou. Pou w wè yo, sou pwofil ou nan ba meni a, ou ap wè yon bouton ki make kotasyon. Lè w sou li ou ka modifye kotasyon yo, efase oubyen fè yon kout je.

  Gen yon titoryèl sou Kreye yon Prikal pou sèvis grafik ak fotografi ki montre ak esplike kòman w ka fè yon Prikal pou grafik ak fotografi, epi ki reflete tout sak enpòtan pou nenpòt sèvis ou ta vle ofri yo.