Ou vle aprann kreye aplikasyon pou iOS ak Android 💻📲 ? Enskri nan kou anliy sa.... Learn more.

Prikal FAK (Foul Ak Kesyon)

Kòman l fonksyone?

Ou kreye yon Prikal ki reflete tout sèvis ou yo, ki pri yo, konbyen tan yo pran. Lè w fini ou kapab al jere tradiksyon sèvis yo, nou bay aksè a 3 lang pou kounye a. Aprè ou mete l piblik, epi kliyan kòmanse ap jenere kotasyon oubyen pwofòma ak Prikal ou a, epi kontakte w pou rès swivi yo.

Poukisa mwen dwe itilize Prikal?

Yon biznis dwe kapab reflete sa li ofri a tout kliyan, yon fason entèlijan ki montre tout negosyasyon ka fèt san entèvesyon yon moun. Nou pèmèt ou kreye yon sot de transparans ak kliyan w yo, kote tout faktorizasyon nan sèvis ou yo, pa bezwen ap fèt ak dyalog ki long e ki ka tounen nan pèt pou biznis ou a.

Kòman w ka itilize l pou biznis ou oubyen pwòp afè w?

Sèvis la disponib pou tout moun ki vle itilize l. Gen 3 plan ki disponib: Koukouy (Pri 5 dola/mwa), Marasa (Pri 7 dola/mwa) ak Grandou (Pri 10 dola/mwa). Ou ka peye ekivalan an goud sou to jounen an. Nou ofri 3 mwa gratis pou w itilize li, wap tou peye 3 mwa avèk 3 mwa gratis sa a, kote nou garanti sou 1 mwa ke nou ap remèt ou lajan w si w pa renmen sèvis la, si w pa twouve l nan gou w.

Ou kapab vizite nou nan adrès nou ki se 33, 2e avenue Turgeau, nou ap ede w konfigire l pou biznis ou, paske nou ret disponib pou n ede w itilize Zouti sa nan tout sal genyen. Oubyen ou ka toujou monte an liy sou sit wèb nou an, ou ka fè l pou kont ou, nou gen yon dokimantasyon ofisyèl ki disponib pou sa, ke w ka jwenn tou sou paj la. Dokimantasyon an ka gide w pou w konfigire sèvis ou yo. Depi w rankontre pwoblèm, gen yon sesyon tchat, ou ka ekri nou pou w jwenn bourad nan men nou.

Kòman w ka peye?

Pou kounya fason pou w peye se Mon Cash, CashMobile, oubyen pase nan biwo nou. Pwosesis pou w peye an liy ak Paypal, kat kredi, ap konfigire pou w kapab itilize nan mwa novanm 2019.

Èske kliyan yo ka telechaje kotasyon yo fin jenere a?

Wi yo kapab, yo ka telechaje l oubyen yo voye li sou imel yo. Kotasyon an valid pou 2 semèn touvini. Men m si w ta fè yon chanjman nan Prikal ou a, li pap pwoblèm, tout istorik ap rete la. Tout kotasyon gen yon ID ki relye ak yon Prikal ke w te defini nan yon tan, sa nou ka rele “vèsyon”. Si se youn ou defini, eben tout kotasyon yo relye ak li sèlman, si w modifye l, lòt kotasyon ki ap fèt yo ap relye ak nouvo Prikal ou genyen an.

Èske mwen ka fè etranje itilize kotasyon an, an menm tan ak ayisyen

Wi li posib, se sa ki fè gen yon sistèm ki pèmèt ou mete Prikal ou nan plizyè lang. E wap ka asepte pèman an liy apati de novanm 2019.