KI KONDISYON ADMISYON YO ?

 • Rete disponib, pandan tout 10 jou pwogram nan (4 jou anliy sou Skype, 6 jou prezansyèl). Sesyon prezansyèl yo, ap andirèk tou.
 • Genyen yon òdinatè pou w kode ki reponn ak kritè sa yo

  • > 4 GB RAM minimòm.
  • > 2 GB ki disponib pou piti pou kapasite
  • > Ekran ki 1280 x 800 pou rezolisyon.
 • Konn kode nan yon langaj POO deja, tankou Dart, Kotlin, Java, JavaScript, C++, C#, ak lòt ankò

KIBO SESYON PREZANZYÈL YO AP FÈT ?

Sesyon prezansyèl yo, ki ap dire 6 jou (Vandredi 17 rive dimanch 19 jen) ak (Vandredi 24 rive dimanch 26 jen) ap fèt nan lokal Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haiti (ESIH). Adrès la se: 29, 2e riyèl Nazon (Pòtoprens). Ou kapab swiv direksyon an sou map Google la nan lyen sa https://bit.ly/esih-map.

Moun ki pa ka prezan fizikman, ka toujou swiv kou Flutter a anliy nan lyen sa https://bit.ly/kode-flutter. Kou sa konplete tout leson yo.

KONBYEN MOUN KI AP PATISIPE ?

Nou ap seleksyone 40 moun.

Avan w aplike, rasire w ke ou konn kode deja nan yon langaj Pwogramasyon Oryante Objè.

KI BAZ OU DWE GENYEN NAN KODE ?

Chak moun ki aplike dwe konn kode deja nan yon langaj pwogramasyon. Pwogramasyon ki oryante objè, se lesansyèl pou w kapab fè devlòpman aplikasyon ak Flutter.

Ou tou kalifye, si w kode nan langaj sa yo deja:

 • C++
 • Java
 • Dart
 • C#
 • JavaScript
 • Ak kèk lòt ankò....

KÒMAN FOMASYON AN AP FÈT ?

Fòmasyon an ap fèt, baze sou silabis sa, https://bit.ly/kode-flutter, aprè chak leson nou kouvri, nap gen yon travay pratik pou nou fè.

 • Yon aplikasyon chanje to lajan
 • Boutik anliy
 • Yon jwèt Hangman
 • Ak yon pwojè final, ki baze sou reyalite a.

KISA WAP GEN POU W APRANN ?

Bootcamp sa ap aprann ou kreye yon aplikasyon mobil, konekte li ak yon API, yon baz done, epi mete li sou Apple Store, oubyen Google Store ak plis ankò.

Aprè w fini nan bootcamp sa, wap gen tout konpetans pou w kreye pwòp aplikasyon mobil ou epi evolye antanke devlopè aplikasyon mobil. Pou w fini pwogram sa, ou ap gen pou w fè yon pwojè pwofesyonèl pou w boukle kisis la.

Nou toujou bay garanti staj ak travay pou moun ki pi pèfòman yo

ÈSKE AP GEN SETIFIKA ?

Wi, tout aplikan ki fini yo ap jwenn yon Sètifika nan men Code9Class Academy.

KÒMAN OU KA PEYE ?

Ou ka peye ak Moncash/Paypal dirèk sou platfòm nan, nan lyen sa: https://www.code9class.com/ht/courses/aprann-devlope-aplikasyon-mobil-ak-flutter-pou-ios-ak-android/pay/.

Oubyen swiv etap sa yo:

 1. Si w pot kot gen kont, kreye youn sou https://code9class.com/signup/ Oubyen konekte ak kont ou, si w te genyen deja, nan lyen sa: https://code9class.com/signin/
 2. Si w deja gen lajan sou kont Moncash ou, fè transfè a sou nimewo nou di anlè a (3695-8170) sou non Lub Lorry .....
 3. Si w pa gen lajan sou Kont Moncash ou, ale fè depo a sou kont Moncash pa w avan epi fè transfè a sou nimewo nou.
 4. Kontakte staf la pou w konfime transfè a, ak nimewo telefòn ki fè transfè a.
 5. Bay staf la imel ou te mete sou platfòm nan.
 6. W ap resevwa yon PIN sou imel ou ak tout enstriksyon pou w rantre nan klas la. (Imel sa konn tonbe nan SPAM kèk fwa)

KIYÈS KI SIPOTE BOOTCAMP SA ?

Bootcamp sa sponsorize pa Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haiti, Bedimart, KayTita, ak ZEL Program.

KALANDRIYE BOOTCAMP LA

enter image description here

PLIS KONTAK POU BOOTCAMP LAN