An educational ally empowering learners to thrive.


Code9Class Academy: Konpayi ki bay kou, titoryèl ak fòmasyon anliy oubyen prezansyèl, sou teknoloji ak konesans dijital. Fòmasyon yo gen videyo, dokiman ekri, pwojè ki lye ak reyalite a ak kèk sesyon mantora.

Follow us on

Code9Class Academy: Konpayi ki bay kou, titoryèl ak fòmasyon anliy oubyen prezansyèl, sou teknoloji ak konesans dijital. Fòmasyon yo gen videyo, dokiman ekri, pwojè ki lye ak reyalite a ak kèk sesyon mantora.