Learn the SQL language

SQL ki siyifi nan lang anglè (Structured Query Language), epi nan lang pa nou Langaj Reket Striktire se yon langaj enfomatik ki ba w posiblite pou w enteraji ak baz done relasyonèl. Nan kou sa w pral aprann sa ki rele SQL la, w ap manipile l pou w kapab kreye pwop baz done w, paske se langaj pou baz done li ye.
4500.0 2,800.00 HTG

What will you learn ?

Kou sa fèt pou nenpòt moun ki anvizaje travay ak baz done. Moun ki konte travay antanke administratè sistèm ak devlopè aplikasyon yo.

W ap kapab konprann konsèp baz yo tankou SELECT, INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM, elatriye... Chak kòmann SQL yo, gen ekzanp klè ki akonpaye yo pou w konprann

Gen fonksyon nan SQL ou pral aprann tou tankou AVG(), COUNT() ak MAX(). Akote sa, tès ak kwiz pral teste konesans ou.

Course contentCourse requirements

Kou sa se pou moun ki fèk ap debite nan SQL. Pa gen okenn ekzijans sou eksperyans sou baz done ou dwe genyen avan.

This course includes

  • 16 Chapters
  • 4 Practical works
  • 2 quizzes
  • 60 days access
  • Certificate of completion